تاريخ : جمعه سی ام تیر ۱۳۹۱

تعداد دروس مورد نیاز از هر گرایش برای دانشجویان کارشناسی

پیشنیاز

واحد عملی

واحد نظری

نام درس

گرایش

توضیحات

گذراندن هر دو درس الزامی است

-

-

۲

اندیشه اسلامی ۱

مبانی نظری اسلام

هر دو را باید بگیرید

اندیشه اسلامی ۱

-

۲

اندیشه اسلامی ۲

گذراندن تنها یک درس به انتخاب دانشجو الزامی است .

-

-

۲

آیین زندگی ( اخلاق کاربردی )

اخلاق اسلامی

فقط یکی از این سه درس را باید بگیرید

-

-

۲

اخلاق اسلامی ( مبانی و مفاهیم )

-

-

۲

فلسفه اخلاق ( با تکیه بر مباحث تربیتی )

گذراندن تنها یک درس به انتخاب دانشجو الزامی است .

-

-

۲

آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

انقلاب اسلامی

فقط یکی از این سه درس را باید بگیرید

-

-

۲

انقلاب اسلامی ایران

-

-

۲

اندیشه سیاسی

گذراندن این درس الزامی است

-

-

۲

فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

تاریخ و تمدن اسلامی

بجای درس تاریخ تحلیلی

گذراندن تنها یک درس به انتخاب دانشجو الزامی است .

-

-

۲

تفسیر موضوعی قرآن

آشنایی با منابع اسلامی

فقط یکی از این دو درس را باید بگیرید

-

-

۲

تفسیر موضوعی نهج البلاغه

-

-

-

-

آیین زندگی

-

رشته الهیات فقط باید سه درس روبرو را بگیرید

-

-

-

قانون اساسی

-

-

-

فرهنگ و تمدن

 **دروس اجباری**

ردیف

نام درس

واحد نظری

واحد عملی

پیش نیاز

نوع درس

۱

زبان خارجه

۳

عمومی

2

آشنايي با دفاع مقدس

2

عمومی

3

تربیت بدنی ۱

۱

عمومی

4

فارسی

۳

عمومی

5

تربیت بدنی ۲

۱

تربیت بدنی ۱

عمومی

6

جمعیت و تنظیم خانواده

۱

عمومی

- دانشجویان رشته تربیت بدنی نیاز به گذراندن تربیت بدنی ۱ و ۲ را ندارند.

 - دانشجویان رشته زبان و ادبیات انگلیسی و مترجمی زبان نیاز به گذراندن زبان خارجه ندارند.

**دانشجویان در هر ترم مجاز به اخذ یک درس (نهايتا دو درس) از گروه معارف می باشند.ارسال توسط غلامیان